OPLEIDING TOT GEZONDHEIDSCONSULENT

In de huidige samenleving is er een grote behoefte aan goed geschoolde gezondheidsconsulenten ontstaan. De bewuste mens beseft dat gezondheid niet enkel een zaak is van de arts of specialist. Ieder mens heeft de verantwoordelijkheid zijn eigen gezondheid zoveel mogelijk te bewaken en te bevorderen.

Enorm veel mensen zijn daarom op zoek naar betrouwbare adviezen in verband met gezonde voeding, ontspanning, natuurlijke hulpmiddelen ter ondersteuning van de gezondheid, afslanken, ontwenning van sigaretten of alcohol, zingeving, ...

De gezondheidsconsulent is ideaal geplaatst om deze behoefte in te vullen. Zijn opleiding omvat alle aspecten van het mens-zijn op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

Een gezondheidsconsulent is een professionele beoefenaar van de natuurlijke gezondheidszorg. Hij zal trachten met natuurlijke methoden het zelfherstellend vermogen (immuunsysteem) van de cliënt te versterken. Dit kan onder andere door middel van voeding of voedingssupplementen, kruiden, Bachbloesemremedies, reflexologie, massage, relaxatiebegeleiding, ... De gezondheidsconsulent kan werken in een eigen praktijk, een groepspraktijk, een kuurhuis of gezondheidscentrum. Men kan zich ook toeleggen op het geven van lezingen en cursussen, want talrijke patiëntenorganisaties, zelfhulpgroepen en bedrijven zijn op zoek naar professioneel geschoolde sprekers en begeleiders. 

Aansluiting bij de beroepsvereniging

Het leerprogramma voor de opleiding tot gezondheidsconsulent aan De Levensschool werd opgesteld in samenspraak met de toetredingscommissie van de beroepsvereniging VGB. Hierdoor zijn onze gezondheidsconsulenten optimaal voorbereid om toe te treden tot deze beroepsvereniging.
De VGB waakt over de kwaliteit van de opleiding aan De Levensschool, en heeft de meerderheid in de jury bij de eindwerkverdediging aan het eind van de opleiding.

De VGB werd opgericht in 1993 en verkreeg in 2003 (als eerste beroepsvereniging voor beoefenaars van de natuurlijke gezondheidszorg) het statuut van wettig erkende beroepsvereniging bij de Raad van State. 

Deeltijdopleiding op donderdag of zaterdag

Men heeft de keuze om de lessen te volgen op zaterdag of op donderdag, telkens van 09.15u tot 16.15u. Hierdoor is studeren zonder werkonderbreking mogelijk. De lesuren op school worden aangevuld met zelfstudie en thuisopdrachten. Op deze manier kan een kwalitatief hoogstaande opleiding gevolgd worden in combinatie met werk en gezin. Deze formule heeft zijn efficiëntie bewezen, mits er voldoende motivatie is. 

EINDWERK

Het eindwerk is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot gezondheidsconsulent. Gezien de student het onderwerp zelf mag kiezen, is dit een uitgesproken kans om iets uit te werken waar men zelf enthousiast over is.

Het eindwerk is een theoretisch (en liefst ook ten dele een praktisch) werk over een onderwerp dat verband houdt met de natuurlijke gezondheidszorg. De student mag een promotor kiezen die hem zal coachen bij het uitwerken van het eindwerk. Elke student dient voor het behalen van het diploma van gezondheidsconsulent een eindwerk te schrijven en voor de jury te verdedigen.

STAGE

De stage is een zeer belangrijk deel van de opleiding tot gezondheidsconsulent en omvat het geheel van activiteiten dat gericht is op het inoefenen van de op school aangeleerde vaardigheden, het opdoen van praktijkervaring en de kennismaking met de beroepssector.
De kandidaat gezondheidsconsulent zal tijdens de stage op school aangeleerde vaardigheden inoefenen onder toezicht en begeleiding van een stagemeester.

Een student moet minimaal 200 stage-uren doorlopen hebben alvorens het diploma van gezondheidsconsulent kan bekomen worden. 

De stage verloopt in twee fasen:

 • De ‘interne stage’ die door de school zelf georganiseerd wordt binnen de lesuren en die onder supervisie staat van de docenten van De Levensschool (op het lesrooster vermeld als 'stagelessen').
 • De ‘externe stage’ die doorlopen wordt buiten de normale lesuren en die op verschillende plaatsen kan doorlopen worden. De student mag zelf kiezen waar de externe stage doorlopen wordt en wie zijn stagemeester zal zijn.

De student kan best een stageplaats kiezen in functie van wat hij later in de praktijk wil gaan doen. Hij kiest een stagemeester waar hij het hoogste rendement verwacht (waar nog het meest bijgeleerd kan worden).

De Levensschool biedt stagemogelijkheden in haar eigen gezondheidscentrum. 

PROGRAMMA

Het opleidingsprogramma vind je op het lesrooster

STUDIEKOSTEN

De Levensschool is een vereniging zonder winstoogmerk en een niet-gesubidieerde onderwijsinstelling. Ze is voor haar werking volledig afhankelijk van het lesgeld. De studiekosten zijn zo laag mogelijk gehouden. Toch hebben we bewust gekozen voor kwaliteit, en enkel kwaliteitsdocenten aangetrokken. We zijn van mening dat enkel kwalitatieve opleidingen op termijn overeind zullen blijven.

De kosten:

 1. Lesgeld: totaal € 1750 per schooljaar (= € 51 per lesdag). Hierbij is de verzekering inbegrepen. Hiervan dient bij inschrijving minimaal € 500 voldaan te worden. De rest dient vóór 15 augustus betaald te worden op rekeningnummer IBAN BE56 9796 2609 4888 (BIC ARSPBE22) van De Levensschool, met gestructureerde mededeling die je ontvangt bij inschrijving.

  Bij inschrijving NA 15 augustus wordt er niet meer gewerkt met een voorschot maar wordt het lesgeld direct volledig betaald.

 2. Studieboeken zijn niet inbegrepen. Hiervoor dient men gemiddeld € 250 per schooljaar te voorzien.

Als zelfstandige in hoofd- of bijberoep of als werkgever heb je de mogelijkheid om het lesgeld via kmo-portefeuille te betalen waardoor de Vlaamse Overheid een deel van het lesgeld (30 tot 40%) subsidieert. We verwijzen voor verdere informatie naar de website www.kmo-portefeuille.be.

Werknemers die ingeschreven zijn voor een heel schooljaar van de twee- of vierjarige opleiding kunnen via de VDAB opleidingscheques aanvragen. Voor verdere informatie rond de opleidingscheques verwijzen we naar de website www.vdab.be. Als je van één van deze mogelijkheden gebruik maakt dien je je aanvraag ruim op voorhand te doen in verband met de tijd die de procedure in beslag neemt. Ook betalingen via kmo-portefeuille of met opleidingscheques dienen voor 15 augustus voldaan te zijn.

Gespreide betalingen zijn mogelijk als deze voorafgaand aan de te volgen lessen gebeuren. Het gehele bedrag dient altijd vóór 15 augustus voldaan te zijn (tenzij de inschrijving na 15 augustus gebeurt). 

Praktische gegevens opleiding gezondheidsconsulent

 • Eén lesdag per week: keuze tussen zaterdagonderwijs of donderdagonderwijs (telkens 09.15u–16.15u)
  Duur opleiding: vier jaar

 • Evaluatie: ieder vak wordt door de docent beoordeeld aan de hand van toetsen, opdrachten of praktijkproeven. Wie de opleiding enkel volgt uit persoonlijke interesse, is niet verplicht aan de toetsen deel te nemen.

 • Inschrijving enkel online via de website.
  De inschrijving is definitief na online inschrijving en de vooruitbetaling van € 500.

 • Hoofdsecretariaat van De Levensschool vzw:
  Rafnusstraat 38
  3530 Houthalen
  011/60 16 75
  info@levensschool.be 

 

© Copyright 2017 De Levensschool - Alle rechten voorbehouden - Website door RSJ Media